Skip to Content

Liepas pamatskola

Adrese: Rūpnīcas ielā 12, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, Cēsu rajonā, LV-4128
Tālrunis: 4195444, 29215907
Fakss: 4195444
e-pasts: liepaskatcesis [dot] edu [dot] lv

Liepas pamatskola unikāla ar humānas pedagoģijas principu realizāciju esošā mācību sistēmā, humānās pedagoģijas metožu izmantošanu mācību darbā, kā arī  vecāku un skolnieku līdzdarbību mācību procesa organizēšanā.

Humānās pedagoģijas koncepcijas izstrāde.

Liepas skolas skolotāji izstrādā humānās pedagoģijas koncepciju, kura ietver sevī izglītības un audzināšanas programmu, virzītu uz bērna personības attīstību, humānas attieksmes pret sevi, pret citiem, pret dabu, darbu un apkārtējo pasauli ieaudzināšanu bērnos. Programma būs saskaņota ar pamatizglītības programmu un apstiprināta.
Darbs pie koncepcijas tika uzsākts 2005./2006.m.g. pēc Š. Amonašvili meistarklases Liepas pamatskolā.

Humānās koncepcijas sastāvdaļa ir skolēnu nodarbības. Tās ir fakultatīvās papildnodarbības 1. – 6.kl. skolēniem. Nodarbības vada tām sagatavoti skolotāji, kuri ir apmeklējuši humānās pedagoģijas kursus, teorētiski un praktiski iepazīstināti ar humānās pedagoģijas principiem, metodoloģiju, ir prakse stundu vadīšanā pēc humānās pedagoģijas sistēmas.

Skolēniem piedāvājam  sekojošas nodarbības:

rakstu – runas attīstības stundas

Skolēni attīstīs savas runāšanas prasmes latviešu un krievu valodā: runas kultūru, klausīšanās kultūru, cieņu pret vārdu, apzinīgu attieksmi pret savu valodu, lingvistiskās domāšanas attīstību, spēju analizēt, vērot, salīdzināt, intereses pret valodu audzināšana.
Skolotāji mācīs pareizi izmantot valodas izteiksmes līdzekļus, saprotami, pareizi, komunikatīvi formēt savas domas un gramatiski pareizi noformēt tās rakstiski..

garīgās dzīves stundas

Tās ir bērnu dvēseles bagātināšanas stundas, skaistuma sajūtu ieaudzināšanas, tiekšanās pēc pašizpratnes un pašattīstības, līdzcietības, atbildības par savām domām un rīcību, rūpes par citiem un stundas par cilvēciskām attiecībām.

saskarsmes stundas

Mērķis – iemācīt bērniem, kā dzīvot starp cilvēkiem, gūstot labumu kā sev, tā arī citiem: mīlestība pret tuvāko, pienākums un atbildība, rūpes, sirdsapziņa, patiesīgums, cieņa, līdzcietība, prieks, sadarbība.


iztēles stundas

Šajās stundās skolotāji attīstīs skolēnu prāta darbības prasmi savienot pagātni, tagadni un nākotni, secināt, pieņemt lēmumus, attīstīt bērnu intelektu, ar kura palīdzību cilvēks kļūst ne tikai gudrs, bet arī atbildīgs par savām domām un darbību, iejūtīgs, aktīvs.

tikumības, morāles un humānas attieksmes pret apkārtējo pasauli stundas

Pamatā šajās stundās mācīs bērnus būt žēlsirdīgiem, vēlēties iepriecināt cilvēkus, vērtēt, un pārdzīvot notiekošo dabā, pasaulē, mācīt redzēt un radīt skaisto, darīt labus darbus. Visās nodarbībās veicinās latviešu un mazākumtautību skolēnus sadarboties, attīstīt sevi kā personību, integrēties un kļūt par labiem pilsoņiem.

Darbs ar vecākiem

Vecāku konferencē iepazīstinājām vecākus ar humānās pedagoģijas principiem un izstrādāto koncepciju, vecāku lomu bērna humānās attīstības procesā, tās nepieciešamību un iespējām.
Vecākus iesaistījām skolas mācību un audzināšanas darbā.

Semināri skolotājiem

Vienu reizi divu mēnešu laikā skolotāji, sanākot kopā, dalās savos iespaidos, panākumos un pieredzē.
 
Gaidāmie rezultāti.

Izstrādātā koncepcija palīdzēs Liepas skolā pakāpeniski ieviest humānās pedagoģijas principus.
Ar humānās pedagoģijas palīdzību panāksim citu pieeju audzināšanas un mācību procesā gan no skolotāju, gan no vecāku puses.
Skolēni kļūs atklāti, sirsnīgi, iejūtīgi, toleranti, cienīs viens otru un arī apkārtējos cilvēkus.
Skolēni attīstīs savas runāšanas – rakstīšanas prasmes, cienīs savu un citu vārdu, bagātinās savu gara dzīvi, iemācīsies iztēloties, redzēt un darīt skaistumu, mīlēt un cienīt sevi un citus.


“IZGLĪTĪBA VAR BŪT NE TIKAI TRADICIONĀLĀ IZPRATNĒ – KĀ ZINĀŠANU, ARODA VAI PROFESIJAS APGUVE. IZGLĪTĪBA IR ARĪ IESPĒJA PASKATĪTIES UZ SEVI NO MALAS, IESPĒJA KAUT KO SEVĪ SAPRAST UN VARBŪT ARĪ SEVĪ KAUT KO MAINĪT.”

(no IAC kalendāra)

Rakstu sagatavoja Valentīna Voiciša.