Skip to Content

Latviskā izglītība

Latvijas kultūra. Latviskā kultūra. Tautas tradīcijas cauri gadsimtiem. Mūsu etnoģenēze. Mentalitāte un sevis izjūta. Senie un jaunie tēli, kuri būvē vai grauj mūsu dzīves un nākotni.

Mūsu tautas izdzīvošanas centrālais jautājums ir izglītība, kura arī nestu tālāk ļaužu apziņā tautas kultūru, dinamiskā izaugsmē sazarojoties cauri gadsimtiem, vienlaikus nekad neaizmirstot un aizvien dziļāk izzinot savas etniskās saknes - tā apzinoties, pielietojot un attīstot savu īpašo pienesumu citu tautu kultūrvidē. Pretējā ceļā pārtapsim vien par svešu domu un darbu kalpiem.

Jaunākie raksti šajā sadaļā:

Tradicionālie stāsti Cēsīs

2.jūnijā Cēsu pils dārzā Cēsu pilsētas svētku viesi aicināti apmeklēt vienu no svētku sadaļām „Tradicionālie stāsti”, kas būs veltīta mūsu kultūrvēsturiskā mantojuma būtiskai daļai – tradīcijām.

Projekts muzicēšanas tradīciju saglabāšanai un pārmantošanai

http://muzikanti.lv/

Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība sadarbībā ar Tradicionālās kultūras biedrību APRIKA un Tautas muzikantu biedrību, realizē Eiropas sociālā fonda līdzfinansētu projektu NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā.

Folkloras skolas I sesija

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) rīko Folkloras skolas I sesiju. Skolas mērķis ir paplašināt zināšanas tradicionālajā kultūrā un ar to saistītajās nozarēs (arheoloģija, antropoloģija, filozofija).

Skolas mērķauditorija sākotnēji bija folkloras kustības dalībnieki un citi ar folkloras kustību saistīti un tajā ieinteresēti ļaudis, taču šobrīd tā ir krietni paplašinājusies, aptverot visdažādāko sabiedrības sfēru pārstāvjus. Tas apliecina, ka interese par tradicionālo kultūru sabiedrībā ir noturīga un pat augoša.

Projekts “Satiec savu meistaru!”

Aicina pieteikties meistarus, kuri pārvalda un praktizē nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes ( 17. februāris )

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) projektam “Satiec savu meistaru!” līdz 2012.gada 17.februārim aicina pieteikties meistarus, kuri pārvalda un praktizē dažādas nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes. Ir aicinātas arī juridiskas personas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai veidot un iedibināt radošas partnerības starp meistariem, valsts, pašvaldību, nevalstisko un privāto sektoru.

Tradicionālās mūzikas tālākizglītības kurss

 

Izsludināta pieteikšanās pedagogu tālākizglītības kursam Liepājā ESF projekta ietvaros:
“Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes izglītības programmā Tradicionālā mūzika”.

Darba grupa etniskās kultūras izglītības attīstībai Latvijā

Iniciatīvas grupa par etniskās kultūras izglītību Latvijā aicina pedagogus piedalīties:

Vispārējās izglītības metodisko materiālu, palīgmateriālu, atbalsta materiālu, dažādu mācību priekšmetu programmu izstrādē, akcentējot etniskās kultūras kontekstu un tēlu sistēmu.  

Tradicionālā kultūra izglītībā

Raksta autors: 
Gunta Siliņa-Jasjukeviča

Postmodernajā informācijas sabiedrībā tradicionālā kultūra – paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas prasmes, kā arī ar tiem saistītie instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpas, ko kopiena, grupa vai atsevišķos gadījumos arī atsevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu daudz mazākā mērā nekā agrāk tiek nodota tālāk nākamajām paaudzēm. Tas rada nopietnu apdraudējumu unikālu lokālu tradicionālās kultūras izpausmju pastāvēšanai nākotnē. Šādos apstākļos teicējs, amatnieks, muzikants kā dabas un kultūrvēsturiskā tradicionālā kultūras mantojuma glabātājs un sargātājs, un pati Latvijas tradicionālā kultūra viegli kļūst par muzejisku artefaktu.