Skip to Content

Biedrības "Tava skola" statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2010 .gada 1. martā 
ar Nr. 40008154731

 

Tava skola

 

Statūti

 

 

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 

1.1.  Biedrības nosaukums ir „Tava skola” (turpmāk tekstā -Biedrība).

1.2.  Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Your School”

 

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 

2.1.Biedrības mērķis:

Biedrības mērķis ir esošo un topošo alternatīvās izglītības un cilvēka komplekso attīstības sistēmu un metožu apzināšana, veicinot to attīstību, atpazīstamību un ieviešanu Latvijas sabiedrībā, lai ierosinātu, saskaņotu un attīstītu alternatīvās izglītības iniciatīvas Latvijā. 

2.2. Galvenie darba virzieni:

2.2.1. Izveidot interneta vietni, veltītu pastāvošās un topošās alternatīvās izglītības un cilvēka kompleksās attīstības iestāžu, organizāciju, sistēmu, izstrādņu un metožu apzināšanai, savācot un publicējot informāciju par tām. 

2.2.2 Atrast, radīt, attīstīt un uzturēt saites (tajā skaitā arī starptautiskas) ar izglītības attīstībā ieinteresētām organizācijām, ļaužu grupām un atsevišķiem interesentiem. 

2.2.3. Veidot saziņas telpu dažādām sabiedrības grupām (vecākiem, bērniem, skolotājiem, oficiālo institūciju pārstāvjiem), lai atklātu, saskaņotu, pilnveidotu un izstrādātu dažādas idejas, priekšlikumus un cita veida piedāvājumus, kuri varētu sekmēt izglītības vides attīstību Latvijā. 

2.2.4. Organizēt seminārus, lekcijas, mācību nometnes un braucienus, kā arī citus pasākumus, veltītus izglītības un kompleksas attīstības iespēju izzināšanai, apgūšanai, tālāk nodošanai plašākai sabiedrībai. 

2.2.5. Iespēju robežās palīdzēt jaunu skatījumu, metodiku ieviešanā esošās mācību iestādēs (vidēs) un jaunu aizsākumu veidošanā.

2.2.6. Sekmēt jaunas, laikmetam atbilstīgākas izglītības, apmācības iespējas (vai institūcijas) skolotājiem - Jauno skolotāju skolas - izveidi.

2.2.7. Veidot uz cilvēku vērstu mācību un dzīves vidi, kurā katrs varētu justies mīloši un mīlami, harmoniski attīstīties atbilstoši savām būtiskajām vajadzībām, spējām, vienlaikus attīstot iespējas to pašu nodrošināt arī citiem. 

2.2.8. Piedalīties alternatīvu, iekšēji dinamiski pašorganizētu sadarbības un izglītības modeļu izstrādē, kas rodas un attīstās, pateicoties uzmanībai vienam pret otru, spējai savstarpēji palīdzēt un katra dalībnieka īpašajai vietai kopējā izaugsmes procesā, tā efektivitātē un skaistumā.

2.2.9. Strādāt arī pie pirmsdzimšanas (prenatālās) un pirmsskolas audzināšanas nozīmības dziļākas izpratnes sabiedrībā, kā arī metožu un iespēju diapazona paplašināšanas.

2.2.10. Rosināt bērnu aktīvas attīstības centru (BAAC) izveidi kā papildinošas un alternatīvas mācību iespējas, it īpaši pirmsskolu un mazāko klašu bērniem.

 

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura piekrīt Biedrības mērķiem, atbilstoši Biedrības noteiktiem kritērijiem, un darbojas kādā no Biedrības darba grupām.

4.2. Lēmumu par Biedra uzņemšanu pieņem Padome. Padomes noraidošo lēmumu var pārsūdzēt Biedru sapulcei.

4.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Padomei;

4.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes lēmumu, ja:

4.4.1. Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.4.2. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.5. Biedra izlēgšanu ierosina darba grupa.

4.6. Jautājumu par Biedrības Biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā. Biedram ir tiesības ierasties uz sēdi. Izslēdzamā Biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei lēmums par Biedra izslēgšanu no Biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam Biedram piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 

5.1. Biedrības Biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. iepazīties ar informāciju par Biedrības darbību un visu Biedrības institūciju lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. piedalīties vismaz vienas darba grupas darbībā vai izveidot jaunu darba grupu pēc savas iniciatīvas, ja to apstiprina Padome;

5.1.5. piedalīties Biedrības Biedru organizētajos mācību un pieredzes apmaiņas pasākumos bez maksas;

5.1.6. piedalīties Padomes sēdēs.

5.2. Biedrības Biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un valdes, un padomes lēmumus;

5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.3. Saistības Biedram var noteikt ar Biedru sapulces vai Padomes lēmumu. Nosakot Biedram saistības, kas atšķiras no citu Biedru saistībām, ir nepieciešama Biedra piekrišana.

 

6. nodaļa. Atbalstītāji

 

6.1.      Biedrības darbībā var piedalīties Atbalstītāji - fiziskas vai juridiskas personas, kas finansiāli vai citādā veidā atbalsta Biedrības darbību.

6.2. Atbalstītāja statusa piešķiršanas kārtību un noteikumus nosaka Padomes apstiprināts nolikums.

6.3. Par Atbalstītāju var kļūt Biedrs, kuš tiek izslēgts no darba grupas vai nevar tajā darboties kādu laiku.

6.4. Atbalstītāja statuss dod šādas tiesības:

6.4.1. piedalīties Biedru sapulcēs bez balsstiesībām;

6.4.2.   piedalīties Biedrības Biedru organizētajos mācību un pieredzes apmaiņas pasākumos bez maksas.

6.5. Atbalstītājam ir pienākums veicināt Biedrības mērķu sasniegšanu.

 

7.nodaļa. Brīvprātīgie.

 

7.1. Biedrības darbībā var iesaistīties arī brīvprātīgie pēc savas iniciatīvas, saskaņojot to ar darba grupām.

 

8.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

 

8.1. Ar Padomes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

8.1.1. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Padome.

8.2. Biedrs pēc savas iniciatīvas var izveidot darba grupu, ja to akceptē Padome.

8.2.1. Darba grupa no sava vidus izvēlas darba grupas vadītāju.

8.2.2. Darba grupas vadītājs vismaz reizi mēnesī ievieto informāciju mājaslapā www.tavaskola.lv par aktivitātēm, kas tiek veiktas.

8.2.3. Darba grupa tiek slēgta pēc grupas izvirzīto mērķu sasniegšanas. Padome ir tiesīga slēgt grupu vai apvienot to ar citu.

 

9.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

9.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

9.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības Biedri. Biedri var piedalīties Biedru sapulcē tikai personīgi.

9.3. Kārtējo Biedru sapulci sasauc Valde ne retāk kā vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

9.4. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības Biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

9.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, paziņojot par to Biedriem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces.

9.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedriem.

9.7. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  Biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi Biedri.

9.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem Biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem Biedriem.

9.9. Biedru sapulce lemj par:

9.9.1.   grozījumu izdarīšanu statūtos;

9.9.2.   Padomes ievēlēšanu un atsaukšanu;

9.9.3.   Biedrības gada pārskatu;

9.9.4.   komercsabiedrību, Biedrību, nodibinājumu izveidošanu, kā arī par dalību tajos;

9.9.5.   struktūrvienību izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu;

9.9.6.   Valdes un Padomes atbildību;

9.9.7.   citiem jautājumiem.

9.10. Visi balsojumi ir atklāti.

 

10. nodaļa. Padome

 

10.1.    Padome ir Biedrības pārvaldes institūcija, kas tiek izveidota un darbojas saskaņā ar šiem statūtiem.

10.2.    Biedru sapulce apstiprina Padomi. Par Padomes locekļiem tiek apstiprināti darba grupu vadītāji.

10.3.    Padomes locekli var nomainīt viņu izvirzījusī darba grupa.

10.4.    Padomes kompetencē ietilpst:

 10.4.1. lemt par jaunu Biedru apstiprināšanu un izslēgšanu saskaņā ar Statūtiem;

10.4.2. noteikt Biedru naudas lielumu un maksāšanas kārtību;

10.4.3. izstrādāt attīstības un veicamo darbu stratēģiju un pārraudzīt tās īstenošanu;

10.4.4. izlemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru sapulces kompetencē.

10.5.    Padome pieņem lēmumus sēdē vai 2/3 (divām trešdaļām) Padomes locekļu rakstiski nobalsojot par lēmuma pieņemšanu.

 

10.6.    Padomes sēdes sasauc Padomes pārstāvji vai Valdes Vadītājs.

10.7.    Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Padomes locekļiem. Lēmumus ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem Padomes locekļiem.

  

11.nodaļa. Izpildinstitūcija.

 

11.1. Biedrības patstāvīgi funkcionējošā izpildinstitūcija ir Valde, kura:

 11.1.1. pārstāv Biedrību un veic visus Biedrības sekmīgai darbībai nepieciešamos pienākumus, ko tai uzticējusi Padome;

11.1.2. sagatavo finansiālās darbības pārskatu un atskaites saskaņā ar LR likumos noteiktajām normām;

11.1.3. apkopo Biedru iesniegtos priekšlikumus par būtiskajiem jautājumiem Biedrības darbībā un izstrādā darba kārtību Biedru sapulcei .  

11.2. Valdes sastāvu 7 cilvēku sastāvā ievēlē Padome.

11.3. Valdes darbu vada Valdes vadītājs, kuru ievēlē Padome.

11.4. Valdes vadītājs pārstāv Biedrību kopā ar vienu valdes locekli. Pārējie valdes locekļi - kopā ar diviem citiem valdes locekļiem.

 

 

 

12.nodaļa. Revidents.

 

12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru apstiprina Biedru sapulce uz vienu gadu. Revidentu izvirza Padome vai Valde.

12.2. Biedrības Revidents nevar būt Biedrības Padomes vai Valdes  loceklis.

12.3. Revidents:

12.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.3.2. dod atzinumu par Biedrības finanšu gada pārskatu;

12.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

12.4. Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

 

 

 

13.nodaļa. Biedru nauda.

.

13.1. Biedrības Biedri maksā Biedru naudu Padomes noteiktā apmērā un kārtībā.

 

14. nodaļa. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība Biedrības likvidēšanās gadījumā.

 

14.1.    Biedrības atlikušo naudu un mantu pēc visu kreditoru pieprasījumu apmierināšanas nodod personām, kuras norādījusi Biedru sapulce, ievērojot, ka tās var būt Biedrības, nodibinājumi, valsts, pašvaldību institūcijas vai citas juridiskas personas ar līdzīgiem mērķiem un uzdevumiem.

 

 

 

 

 

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:          Jānis Vītols

                                                        Ilze Ulmane

 

 

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2010. gada 30. janvārī.