Skip to Content

Inovācija : Skola kā sabiedrības radošās attīstības centrs.

"Izglītības inovācijas balvu 2011" saņem Druvienas vidusskola un Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu grupa

Autors: LETA informācija @ 26.10.2011

 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) "Izglītības inovācijas balvu 2011" - 900 latus pirms nodokļu nomaksas un Atzinības rakstu - 26.oktobrī Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza Gulbenes novada Druvienas vidusskolas direktorei Velgai Černoglazovai. "Izglītības inovācijas balvu" - 600 latus pirms nodokļu nomaksas un Atzinības rakstu - saņēma Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu grupa - Anita Krišmane, Uldis Heidingers, Ilze Rikmane, Inese Jakubova.

 Druvienas vidusskola saņēma arī Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības akadēmijas un laikraksta "Izglītība un Kultūra" specbalvas.

 Tā vēsta preses ziņa. Un tālāk galvenās tēzes no Druvienas pamatskolas pieteikuma "Izglītības inovācijas balvu 2011" .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Druvienas pamatskolā radīti labvēlīgi priekšnoteikumi atvērtas un radošas sabiedrības veidošanai.
 Skola paplašina savas funkcijas un veidojas par aktīvu un radošu vietējās sabiedrības centru saturiskā un organizatoriskā nozīmē gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem.

  Laukos mūsdienu sabiedrībā ir pilnīgi citāda veida problēmu loks nekā pilsētā.
 Gan bērniem, gan pieaugušajiem nepieciešams jēgpilns un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošs izglītošanās procesa piedāvājums no skolas, jo skola laukos bieži vien ir vienīgais izglītības un kultūras centrs vietējā kopienā. Līdz ar to skolas funkcionēšana jaunajos sabiedriskajos apstākļos iegūst pilnīgi citu nozīmi.

 Dzīvē viss nepārtraukti mainās, bet mācību saturs un forma netiek mainīts atbilstoši dzīves situācijai. Izglītojamais pēc skolu beigšanas nespēj pielāgoties esošajai ekonomiskajai situācijai valstī. Jaunieši ir sagatavoti dzīvei kā darba ņēmēji, izpildītāji, viņiem trūkst kreativitātes, pašiniciatīvas, spējas lietot zināšanas praksē.

 Druvienas pamatskolā veiksmīgi uzsākts darbs pie skolas kā sabiedrības radošās attīstības centra izveides, ņemot vērā 3 galvenos problēmjautājumus:

1. Vai izglītojamais, absolvējot izglītības iestādi, ir apguvis tikai konkrētas zināšanas ( apguvis standarta prasības), vai viņš ir radoša personība, kura spēj rīkoties mainīgās dzīves situācijās un būt savas dzīves noteicējs?

2. Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, skolai laukos ir jāpaplašina savas funkciju robežas, no izglītības iestādes kļūstot par vietējās kopienas radošās izaugsmes un vides attīstības centru.

3.Pašreizējā izglītības iestāžu finansēšanas sistēma valstī nerada iespēju skolai laukos realizēt šis paplašinātās un dzīves nepieciešamības noteiktās funkcijas. Skola, tikai balstoties uz savas iniciatīvas un brīvprātīgā darba principu un piesaistot projektu līdzfinansējumu, spēj īstenot šāda veida aktivitātes.    

 Mūsu piedāvātā inovācija veido veselu sistēmu radošas personības attīstībā un izaugsmē mūža garumā. Tā aptver dažādas mērķauditorijas un interešu grupas.
 Izglītojamiem tiek piedāvātas daudzveidīgas radošās attīstības iespējas gan mācību procesā, gan ārpusklases aktivitātēs.

  Galvenais akcents tiek likts uz pašu darbības procesu. Procesa dalībnieki atrodas savstarpējā mijiedarbībā, viens otru bagātina, atraisa un pilnveido.

  Domājot par otrās problēmas risinājumu, skola mūsu piedāvātajā variantā darbojas ne tikai ar izglītojamiem, bet arī ar pieaugušajiem cilvēkiem, kuru iniciatīvas un prasmes tiek atraisītas un kuri varētu kļūt pašnodarbinātie vai veikt uzņēmējdarbību laukos.
 
  Skola kļūst par atvērtu izglītības iestādi ikvienam vietējās kopienas iedzīvotājam, tā kļūst par daudzfunkcionālu centru, kas sekmē visu vecumu iedzīvotāju izglītošanos, saturisku brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātību, sociālā atbalsta pasākumus, sadarbību un līdzdalību.    

  Skola kā sabiedrības radošās attīstības centrs darbojas divos galvenajos virzienos:

1. Radošas, pilsoniski aktīvas, latviskajā kultūrā sakņotas personības veidošanās:

·1. Mācību procesa norise saskaņā ar pozitīvās pedagoģijas un psiholoģijas atziņām.

·2. Interešu izglītības nodrošināšana atbilstoši ikviena bērna interesēm.

·3. Nometnes kā mācību forma visai ģimenei.

·4. Tautas mūzikas instrumentu izgatavošana, to spēles apguve.

·5. Skola kā amatu prasmju apguves centrs.

·6. Pasākumu organizēšana dažādām mērķauditoriju grupām.

2.Pieaugušo mūžizglītības iespējas, sekmējot jaunu prasmju apguvi, sociālo saskarsmi, interešu grupu veidošanos.

 Īstenojot konkrēto izglītības inovāciju, ļoti būtiski mainās mācību procesa organizācijas formas un metodes, tās balstās uz pozitīvu savstarpējo sadarbību, radošumu, pašiniciatīvu.

 Izglītojamais, absolvējot izglītības iestādi, ir apguvis ne tikai konkrētas zināšanas ( apguvis standarta prasības), viņš ir radoša personība, kura spēj rīkoties mainīgās dzīves situācijās un būt savas dzīves noteicējs.

 Skola laukos  paplašina savas funkciju robežas, no izglītības iestādes kļūstot par vietējās kopienas radošās izaugsmes un vides attīstības centru. Tādējādi skola piedāvā mūžizglītības iespējas ikvienam iedzīvotājam.

 Izglītošanās un radošās attīstības procesā tiek radīta iespēja piedalīties visai ģimenei, sekmējot savstarpējo atbalstu un ieinteresētību.

 Inovācijas īstenošanai nepieciešami gan cilvēku, gan materiālie resursi.
 Vajadzīga regulāra pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, piedaloties kursos, lekcijās un praktiskajās nodarbībās par pozitīvās pedagoģijas un psiholoģijas principu īstenošanu un radošuma sekmēšanu izglītības iestādē. Jāveido lekciju un nodarbību cikli skolēniem un vecākiem.

 Mūsu piedāvātā inovācija ļoti būtiski mainīs izglītības sistēmas attīstību valstī – no pasīvas, uz akadēmisko zināšanu apguvi vērstas izglītības sistēmas uz aktīvu, radošumu un pašiniciatīvu balstītu izglītības sistēmu, reizē akcentējot latviešu tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanos.

 Inovatīva ir mūsu piedāvātā sistēma kopumā. Taču, ja konkrēti apskatām un izvērtējam katru sistēmas piedāvājumu atsevišķi, tad varam secināt, ka ir viena pilnīgi unikāla inovācija, ko piedāvā mūsu skola kā vispārizglītojošās izglītības iestāde:
Tautas mūzikas instrumentu izgatavošana un spēles apguve, akcentējot latviešu tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanos.
Šī pieredze aizsākās Sorosa fonda – Latvija projekta ietvaros, kad, atsaucoties vietējās kopienas folkloras kopas "Pērlis" dalībnieku iniciatīvai, tika organizēta radošā kokļu izgatavošanas darbnīca. Tā 2010.gada novembrī Druvienas pamatskolas kokapstrādes darbnīcā tapa 10 jauni mūzikas instrumenti – kokles. Jaunākajiem bērniem instrumentu tapšanas procesā palīdzēja vecāki, tādējādi iesaistoties visai ģimenei.
 Kokles prezentējām arī projekta noslēguma pasākumā Rīgā un guvām nedalītu pārējo projekta dalībskolu atzinību un pozitīvu novērtējumu. Interese par šo procesu bija ļoti liela, tāpēc 2011.gada vasarā organizējām otro kokļu izgatavošanas nometni. Šovasar tika izgatavotas vēl 18 kokles. Visi kokļu izgatavotāji Druvienas pamatskolā dzīvoja divas nedēļas, jo turpināja piedalīties folkloras nometnē, kur apguva sava jaunā instrumenta spēli.
 
 Ikdienas mācību procesā Druvienas pamatskolas skolēni kokles un citu mūzikas instrumentu spēli apgūst gan mūzikas stundās, gan folkloras pulciņā, gan papildus darbojoties klavierpulciņā un vietējā folkloras kopā „Pērlis”. Tātad skolēni paši izgatavo tautas mūzikas instrumentus ( kokles, svilpauniekus, lietus kokus, svilpes, ritma kociņus), kurus pēc tam izmanto savu radošo spēju attīstībai. Mūzikas instrumentu spēle  un muzicēšana vispār ir viens no visproduktīvākajiem paņēmieniem bērnu un jauniešu intelektuālo un radošo spēju attīstībai. Latvijā šāds piedāvājums ir inovācija izglītības jomā.    

 Mūsu piedāvātā inovācija „ Skola kā sabiedrības radošās attīstības centrs” sekmē tāda mācību procesa nodrošināšanu, kur tā dalībnieki ir savstarpējā mijiedarbībā. Tas nozīmē, ka gan izglītojamie, gan skolotāji ir savstarpēji ieinteresēti produktīva rezultāta sasniegšanā. Mācību process bagātinās ar skolēnu un skolotāju radošo izpausmi, pašiniciatīvu. Procesa organizēšanā tiek ņemtas vērā katra skolēna spējas un izaugsmes iespējas.

 Līdz ar to skolēna loma mācību procesā mainās no pasīvā uz aktīvo, no konkrētu akadēmisku zināšanu apguves uz personības attīstību, sagatavojoties reālajai un praktiskajai dzīvei un darbam.

 Inovatīva pieeja mācību stundu saraksta veidošanā ( blokstundu princips vai atsevišķos gadījumos viena mācību priekšmeta stundas visu dienu) rada iespēju apgūstamo tēmu skatīt kopveselumā, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un metodiskos paņēmienus, praktisku darbošanos, radošas aktivitātes.

 Skolēns kļūst par aktīvu procesa dalībnieku, skolotājs – par konsultantu un padomdevēju. Veidojas savstarpējās sadarbības modelis: skolēns – skolotājs, skolēns – skolēns, kur vislielākie ieguvēji ir paši skolēni.

 Radošs mācību procesa turpinājums ir interešu izglītības nodarbības, mācību nometnes, radošās darbnīcas.
 Tas nostiprina pozitīvas mācību vides veidošanos. Tas, ka skolā piedāvājam arī mūžizglītības iespējas, sekmē pozitīva noskaņojuma veidošanos attiecībā pret skolu izglītojamo ģimenēs un sabiedrībā kopumā. Skolēns, redzot, ka izglītības iespējas izmanto vecāki, noteikti kļūst motivētāks arī pats iesaistīties dažādos izglītojošos pasākumos, ne tikai tiešajā mācību procesā.
 Arī dažādu paaudžu izglītošanās procesa organizācija ir mijiedarbīgs process.

  Mācību process un izglītība sistēma kļūs jēgpilna, jo izglītojamais saskatīs motivāciju savam darbam, apgūstamajam mācību saturam. Abpusēji mijiedarbīgs process sekmēs pedagogu gandarījumu par savu darbu.
 Sabiedrība tiks motivēta izglītībai mūža garumā, kas viennozīmīgi sekmēs valsts ekonomisko un sociālo izaugsmi.

Inovācijas pieteikums

Atbalsis medijos:

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/8022.html

http://www.izglitiba-kultura.lv/avize/nr42-2011

http://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/izglitibas-inovacijas-balvu-2011-sanem-druvienas-vidusskola-un-rigas-anglu-gimnazijas-pedagogu-grupa

Komentāri

Pievienot jaunu komentāru

  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <p> <a> <em> <i> <b> <strong> <cite> <code> <address> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <big> <br /> <br> <ins> <del> <q> <s> <u> <acronym> <abbr> <blockquote> <br /> <dfn> <hr> <kbd> <pre> <samp> <small> <strike> <sub> <sup> <tt> <var> <img> <h3> <h4> <h5> <h6> <h1> <h2> <div> <table> <thead> <tfoot> <tbody> <caption> <th> <tr> <td> <fieldset> <legend> <map> <area> <span> <style>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Vairāk par formatēšanas iespējām

SARGS
Šis ir vajadzīgs, lai pasargātu portālu no automatizētajiem interneta sērfotājiem un izvairītos no spama. Ievērojiet lielos un mazos burtus!
SARGA Attēls
Ievadiet simbolus, kas redzami attēlā (secībā).